Általános Szerződési Feltételek

 

Tájékoztatjuk, hogy a www.kreativstempli.hu weboldal böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)  a YOKKOLA Kft. (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Gondos u. 13/A, cégjegyzéket vezető bíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága és cégjegyzékszám: Cg. 15-09-073219, adószáma: 14464449-2-15, elérhetőségek: kreativstempli@gmail.com, tel: 36 30 653 5626) (a továbbiakban: Üzemeltető, Szolgáltató vagy Vállalkozás), által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Megrendelő vagy Ügyfél, vagy Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (a továbbiakban mind a ketten együttesen: Felek).

A Weboldal cégek, vállalkozások és magán személyek részére készít és forgalmaz bélyegzőket.

A YOKKOLA Kft. a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, vételárát, határidőket, stb. szabadon megváltoztathatja. A változtatások a már korábban létrejött megrendelésekre nem vonatkoznak.

Általános tudnivalók a felek közötti szerződés létrejötte

A Weboldal üzemeltetője a YOKKOLA Kft.

Az üzemeltető cégadatai és elérhetőségei az alábbiak:

Cégnév: YOKKOLA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely, Központi iroda: 4400 Nyíregyháza, Gondos u. 13/A
Elérhetőség: kreativstempli@gmail.com, +36 30 653 5626
Cégjegyzékszám: 15-09-073219
Nyilvántartást vezető bíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
Bejegyzés éve: 2015
Adószám: 14464449-2-15
Bankszámlaszám: Erste Bank Hungary Zrt. 11600006-00000000-68727059

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-83522/2015.

A Vásárló köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Amennyiben a Vásárló az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, a Weboldalról vásárlást nem alkalmazhat.

A Weboldal használata, valamint a Weboldal által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, és az adatokat az Üzemeltető csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben, a jelen szerződés „Adatkezelés” pontjában leírtaknak megfelelően használja fel.

Az Weboldalon történő vásárlás esetén adásvételi szerződés jön létre a Vásárló és Eladó között, amely jogviszonyra a megrendelés és annak visszaigazolása, valamint a jelen ÁSZF rendelkezései egyaránt irányadók.

Az adásvételi szerződés feltételeit a megrendelés elküldésével a Vásárló elfogadja. A szerződés a megrendelés teljes körű kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően az alábbiak szerint jön létre:

Felek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően megállapodnak, hogy a weboldalon eszközölt, megrendelés útján létrejött szerződés írásban megkötöttnek minősül, a szerződés magyar nyelven jön létre, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre vonatkoznak a jelen ÁSZF rendelkezései.

Tekintettel arra, hogy a szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül, a felek megállapodnak, hogy az Üzemeltető, valamint a Vásárló közötti, e-mail címen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül.

A megrendelésre vonatkozó e-mailen történő visszaigazolás az Üzemeltető és a felhasználó között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 3. § szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének. Kérjük, hogy e dokumentumokat olvassa el, és őrizze meg. A szerződés nem utal a jelen ÁSZF-ben és a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezésekben leírtakon túl bármilyen magatartási kódexre. Kérdése esetén lépjen kapcsolatba Vevőszolgálatunkkal.

Elállás joga, gyakorlásának feltételei, módja következményei

A 2014. június 12.-ig leadott és visszaigazolt rendelésektől való Fogyasztót megillető elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a 17/1999. (II.5). Kormány rendelet tartalmazta. A 2014. június 13.-a után Fogyasztóval kötött szerződések vonatkozásában a 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet (“Kormány rendelet “) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Kormány rendelet értelmében a Fogyasztó indokolás nélkül gyakorolhatja elállási jogát – fő szabályként – legkésőbb a termék átvételétől számított 14 napon belül.

A Fogyasztót az indokolás nélkül megillető elállási és felmondási jog alóli kivételeket a Kormány rendelet 14. pontja részletezi.

Ezek közül külön is kiemeli a Szolgáltató, hogy például nem illeti meg az ilyen elállási jog a Fogyasztót

  • olyan termék tekintetében, amelynek ára a fenti jogszabályhelyben leírtak szerint a vállalkozás által nem befolyásolható,

  • olyan nem előre gyártott termékek esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

A szerződéstől való elállást kizárólag írásban a kreativstempli@gmail.com  e-mail címre elküldött levélben történhet meg vagy postai úton a szolgáltató ügyfélszolgálatára küldve (4400 Nyíregyháza, Pacsirta u. 14.) A telefonon tett bejelentést a Szolgáltató elállásként nem rögzíti. Az elállási nyilatkozatot a Fogyasztó vagy az ÁSZF 1. számú mellékletében is található elállási nyilatkozat kitöltésével és a Vállalkozáshoz való eljuttatásával vagy pedig saját megfogalmazású egyértelmű elállási nyilatkozatban gyakorolhatja. A jog gyakorlása határidőben történik, ha a nyilatkozatot a 14 napos határidő lejárta előtt elküldték. A nyilatkozat 14 napon belüli elküldését a Fogyasztónak kell igazolnia.

Kattintson ide a melléklet megnyitásához: Melléklet megnyitása

A Kormány rendelet 21. § (1) bekezdése írja elő, hogy ha a szerződés megkötését megelőzően a Szolgáltató nem ad tájékoztatást az indokolás nélküli felmondás lehetőségéről, határidejéről, feltételeiről, illetve a nyilatkozat-mintáról – úgy az indokolás nélküli felmondás lehetősége 12 hónappal meghosszabbodik. Ha e 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, akkor a felmondásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le. A Vállalkozás a szerződés előtti tájékoztatási kötelezettségének jelen ÁSZF Elállás joga, gyakorlásának a feltételei, módja, következményei pontjaiban, valamint az ÁSZF mellékleteiben, illetve a megrendelés visszaigazolásakor tesz eleget.

A termék átvételi időpontja megegyezik, házhoz szállítás esetében a futártól való átvétel, a Pick-Pack Pontnál történő átvétel esetén az adott helyszínen történő átvétel  időpontjával. Ezek a számlával, illetve a futártól, vagy az átvételi pontnál kapott nyugtával, bizonylattal bizonyíthatóak.

A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával (az átvétel időpontjának igazolása miatt), ill. kitöltött elállási nyilatkozattal (a nyilatkozat megtalálható a csomagban is) együtt visszajuttatnia Szolgáltató Ügyfélszolgálata részére (4400 Nyíregyháza, Pacsirta u. 14.).

A Szolgáltató kizárólag újszerű állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a termék vételárát megtéríteni.

Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a Fogyasztó számára. A termék visszajuttatásáról azonban Ügyfélnek kell gondoskodnia, az ezzel kapcsolatos költségek az Ügyfelet terhelik. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére a Vállalkozásnak nincs lehetősége.

A Vállalkozás legkésőbb, az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül téríti vissza a Fogyasztó által megfizetett teljes összeget, a Fogyasztó által igénybevett fizetési móddal megegyező módon. A visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Vállalkozás a visszatérítendő összeget mindaddig visszatarthatja, ameddig a Fogyasztó a terméket nem szolgáltatta vissza.

Abban az esetben, ha a terméket a Fogyasztó használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen visszajuttatni, ezáltal az eredeti állapot nem állítható helyre, akkor a Vállalkozás érvényesítheti az ebből eredő kárának megtérítését. A Fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért. A Vállalkozás követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését is.

Garancia, jótállás, szavatosság

A 2014. március 14. napjáig megvásárolt termékek jótállására és a szavatosságára a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben [régi Ptk.] foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók [248. §, 305. § – 311/A. §].

A 2014. március 15. napjától megkötött szerződések esetében a termékek jótállásával, kellék-, vagy termékszavatosságával összefüggésben a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) rendelkezései szerint kell eljárni [Jótállás: 6:171. § – 6:173. §, kártérítési igény: 6:174. §; Hibás teljesítés: 6:157. § – 158. §, 177. § – 178. §; Kellékszavatosság: 6:159. § – 6:167. §; Termékszavatosság: 6:168. § – 6:170. §].

A Vállalkozást az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt fogyasztói szerződés keretében eladott terméktípusokra vonatkozóan jótállási kötelezettség terheli. A jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás időtartama egy év, amely a termék Fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A Vállalkozás egyes termékekre vonatkozóan önkéntes jótállást is vállalhat, amelynek időtartama a fenti kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet.

A garancia nem érvényesíthető, ill. utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni abban az esetben, ha kézbesítéskor nem vizsgálta meg a csomagot! Kérjük, kézbesítéskor ezt mindenképpen tegye meg, és az esetlegesen a termékeken észlelt sérülés, illetve hibásan teljesített rendelés  esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a terméket. A garanciális időszak alatt a hibabejelentést írásban email, illetve tértivevényes levél útján (az időpont igazolhatósága miatt) tegye meg az Ügyfélszolgálatunkhoz címezve.

A Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgálni vagy amennyiben a hiba igényli akkor a gyártó részére elküldeni bevizsgálására.

Abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség az Ügyfelet terheli.

Jelen ÁSZF 2 sz. mellékletét képezi a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről (amelynek rendelkezéseit a 2014. május 15.-e előtt megkötött szerződések esetében kell alkalmazni), és a 19/2014.(IV.29.) NGM rendet (amelynek rendelkezéseit a 2014. május 15.-e után megkötött szerződések esetében kell alkalmazni).

Kattintson ide a melléklet megnyitásához: Melléklet megnyitása

Jelen ÁSZF 3 sz. mellékletét képezi a jótállással, kellékszavatossággal és a termékszavatossággal kapcsolatos további tájékoztató.

Kattintson ide a melléklet megnyitásához: Melléklet megnyitása

Jogi rendelkezések, panaszkezelés és a felelősség korlátozása

A Weboldalon található valamennyi tartalom annak üzemeltetőjét illetik meg. A Weboldal  szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben. A felhasználó elfogadja, hogy az oldal tartalmának másolása vagy az itt meghatározott céltól eltérő felhasználása akkor is jogsértésnek, jelen szerződés megszegésének minősül, ha az esetleg nem állna szerzői jogi oltalom alatt.

Az a weboldal, amelyen a Weboldalra mutató link elhelyezésre kerül, nem keltheti azt a benyomást, hogy a Weboldal üzemeltetője javasolja, támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását. A linkelő weboldal nem tartalmazhat valótlan információt a Weboldal valamint a linkelő weboldal között fennálló jogviszonyról és a Weboldalról. A Weboldal minden rá mutató hivatkozás alkalmazása ellen fellép, amely árt a Weboldal hírnevének és érdekeinek.

A Weboldal fenntartja a jogot, hogy bíróságok vagy hatóságok előtt eljárást kezdeményezzen minden olyan személy ellen, aki a Weboldal használatával (ideértve a vásárlást is) jogsértést követ el, illetve arra kísérletet tesz. A Weboldal nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely felhasználó vagy vásárló rovására elkövetett jogsértés miatt.

A Weboldalról való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.

A Weboldal semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

– Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.
– Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Weboldal akadálytalan működését és a vásárlást.
– Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
– Bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél – függetlenül attól, hogy – papír, vagy elektronikus formában érkezett –, de főleg bármilyen adat elvesztése.
– Bármely szoftver nem megfelelő működése.
– Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.

A Weboldal nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a Weboldalhoz való csatlakozás, a Weboldal megtekintése miatt következett be.

Felhasználó teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve Weboldalon történő közzétételéből eredő károkért. Az üzemeltető ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

A vásárló panaszos bejelentéssel élhet. A vásárló panaszát szóban vagy írásban jelentheti be a Vevőszolgálaton. Nem minősül panasznak, ha a vásárló a Weboldal működésével, tevékenységével kapcsolatosan tájékoztatást, állásfoglalást kér.

A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható: cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím.

A Weboldal a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Weboldal a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, annak egy másolati példányát a vásárlónak átadja.

Az írásbeli panaszt a Weboldal – törvény eltérő rendelkezése hiányában – harminc napon belül írásban megválaszolja. A rögzített panasznak tartalmaznia kell a panaszos nevét, címét, és a panasz leírását. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles, továbbá felhívja a vásárló figyelmét a jogorvoslati lehetőségekre. A válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Adatkezelési tájékoztatás

Az Üzemeltető tevékenységét látogatói és ügyfelei személyiségi jogainak védelmével, a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Atv.) rendelkezéseinek betartásával végzi.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a személyes adatok megadása a Weboldalon önkéntes, és az adatkezeléshez az adatok megadásával egyidejűleg a felhasználó hozzájárul. Abban az esetben, ha a felhasználó egy másik személy megbízásából jár el, akkor az ő felelőssége az érintett személy beleegyezésének megszerzése adatainak közléséhez.

Az weboldal használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át. Ez alól kivételt jelentenek az alvállalkozónak szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a rendelés teljesítése nem kivitelezhető, például a futárszolgálatnak átadott kiszállításhoz szükséges információk.

A weboldal böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek.

A weboldal rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek./A

A megrendelt termékről számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül.

Az adatkezeléssel érintett adatok köre:
– név (kereszt- és vezetéknév)
– e-mail cím, lakcím, számlázási cím
– telefonszám

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-83522/2015.

A felhasználó az Info. Tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959 évi IV. tv.) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

Felhasznált forrás:

http://www.ekk.gov.hu/hu/e_kereskedelem/nyisson_e_boltot/bevezetes/hogyan_nyissunk_e_boltot_080327.pdf

http://www.ekk.gov.hu/hu/e_kereskedelem/nyisson_e_boltot/bevezetes/e_bolt_onellenorzo_lista_20080327.pdf